चोपा चराय लीछमी , आली काम्ड़ी हात ।
बणावा सरपंच थने , चालो म्हाके साथ ।।
चालो म्हाके साथ , थां दो गाँवा री शान ।
थांके आड़ी आज , नाळ रयो वो भगवान ।।
के ‘वाणी’ कविराज , अंगूटो दियो दिखाय ।
करे न खोटा काम , लीछमी चोपा चराय ।।

लीछमी चोपा चराय