काळाकाळा बादळा, गांवागांवा जाय
खेतांखेतां बावणी, मोरपपैया गाय ।।
मोरपपैया गाय , पाणी ईमरत धारा
बेतोबेतो जाय , कहावे नंदी नारा
केवाणीकविराज , चाल्या ओरवा वाळा ।।
कोठ्यां भरदो धान, बादळा काळाकाळा ।।

काळा-काळा बादळा